Η αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριών ή υποκατηγοριών άδειας  οδήγησης, οι οποίες χορηγήθηκαν µε προγενέστερες διατάξεις και  κατηγοριών που ορίζονται µε την Οδηγία  2006/126/ΕΚ, καθορίζεται µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων  τα  οποία  επιτρέπεται να οδηγούνται από τον κάτοχο συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας  οδήγησης και την ηλικία  των κατόχων, ως εξής:

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύµφωνα µε την Οδηγία 80/1263/ΕΟΚ ή προγενέστερες διατάξεις Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
A A
B B
Γ C
Δ D
Ε BE, CE, DE

 

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα µε την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα µε την Οδηγία 2006/126/ΕΚ τηρουμένων των ηλικιών
Α1 ή Α µε κωδικό 72 A1
Α σταδιακής πρόσβασης A2
A Α
Β1 ή Β µε κωδικό 73 Β1
B Β
Γ1 ή Γ µε κωδικό 74 C1
Γ C
∆1 ή ∆ µε κωδικό 75 D1
Δ D
Β+Ε BE
Γ1+Ε ή Γ+Ε µε κωδικό 76 C1E
Γ+Ε CE
∆∆1+Ε ή ∆+ Ε µε κωδικό 77 D1E
∆+Ε DE    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!