Κατηγορία ΒΕ (ή Β με κωδικό 96)

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του  ρυμουλκούμενου ή του  ηµιρυµουλκουµένου δεν υπερβαίνει  τα 3.500 kg.

Για τη χορήγηση της κατηγορίας ΒΕ (ή Β με κωδικό 96) άδειας οδήγησης  απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος να:
α) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
β) Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή  ή του μαθητή  επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες  στην  Ελλάδα  συνεχώς  ή αθροιστικά, κατά  το  τελευταίο δωδεκάμηνο,  πριν από την  μέρα κατάθεσης της  αίτησης και  των  δικαιολογητικών χορήγησης.
γ) Έχει την  κατοικία του  στην  περιοχή  της  οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και  Επικοινωνιών  στην  οποία κατατίθεται η αίτηση.
Η κατηγορία  ΒΕ χορηγείται µόνο σε οδηγούς, οι οποίοι είναι  ήδη κάτοχοι της κατηγορίας Β.

Ισχύς.
Η άδεια  οδήγησης  για την  κατηγορία ΒΕ έχει  διοικητική ισχύ δέκα  πέντε  (15) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου  της άδειας.
Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία  (3) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την μέρα της ανανέωσης  της κατηγορίας, κατά  περίπτωση.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται της υποχρεωτικής θεωρητικής εκπαίδευσης.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
7 ώρες διάρκειας 45 λεπτών.Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!