2310 300985

Άδειες Έλξεως για Αλλαγή Ρυμουλκού

Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:


Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Παλαιό σημείωμα έλξης


Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης άδειας έλξεως.