2310 300985

Ανταλλακτικές Πινακίδες λόγω Απώλειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.
Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων
Αν πρόκειται για αυτοκίνητο και υπάρχει κάποια από τις 2 πινακίδες, μας την παραδίδετε.
Βιβλιάριο μεταβολών εκτός οχημάτων Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. (στις περιπτώσεις Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. με τις παλαιές πινακίδες των 2 γραμμάτων ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης βιβλιαρίου μεταβολών).
Καταστατικό ή ΦΕΚ όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ).Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος λόγω απώλειας