2310 300985

Άρσεις Παρακρατήσεων

ΑΡΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο τ σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Το έγγραφο άρσης παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, -δηλαδή την πράξη εξόφλησής του- σε περίπτωση που η αγορά του είχε γίνει με δάνειο καθώς επίσης και το ΦΕΚ σύστασης της πιστώτριας εταιρίας.
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας του νέου ιδιοκτήτη.

 

Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της άρσης παρακράτησης του οχήματος.