ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

Α) Αν είναι εργοστασιακής κατασκευής.

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.
  • Προσπέκτ ή βιβλίο κατασκευαστή αυτοκινήτου. ***

***Αν δεν υπάρχει το προσπέκτ ή το βιβλίο κατασκευαστή αυτοκινήτου:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: «δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των προβλεπομένων από τις διατάξεις της 16054/1379/6-5-93 εγκυκλίου, δικαιολογητικών για την ηλιοροφή του υπ’ αριθμόν αυτοκινήτου».
  • Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου με τα στοιχεία της ηλιοροφής.

Β) Αν η τοποθέτηση της ηλιοροφης έγινε σε τεχνίτη

  • Προσπέκτ της ηλιοροφής που να φαίνεται και ο τύπος του αυτοκινήτου που ταιριάζει η συγκεκριμένη ηλιοροφή στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
  • Υπεύθυνη δήλωση του τεχνίτη που έκανε την εγκατάσταση:  «η εγκατάσταση έγινε τηρουμένων των τεχνικών κανόνων,  είναι της Ε.Ε, (και τον αριθμό της) και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του αυτοκινήτου».


    Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!