2310 300985

Αντιστοιχία κατηγοριών οδήγησης

Η αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριών ή υποκατηγοριών άδειας  οδήγησης, οι οποίες χορηγήθηκαν µε προγενέστερες διατάξεις και  κατηγοριών που ορίζονται µε την Οδηγία  2006/126/ΕΚ, καθορίζεται µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων  τα  οποία  επιτρέπεται να οδηγούνται από τον κάτοχο συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας  οδήγησης και την ηλικία  των κατόχων, ως εξής:

Κατηγορίες αδειών οδή γησης σύµφωνα µε την Οδηγία  80/1263/ΕΟΚ ή προγενέστερες διατάξεις
Κατηγορίες αδειών οδή γησης σύµφωνα µε την Οδηγία  2006/126/ΕΚ
Α
A
Β
B
Γ
C
Δ
D
Ε ΒΕ, CE, DE
Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα µε την Οδηγία  91/439/ΕΟΚ.
Κατηγορίες  αδειών οδήγησης  σύμφωνα µε την Οδηγία  2006/126/ΕΚ τηρουμένων  των ηλικιών.
Α1 ή Α µε κωδικό 72 A1
Α σταδιακής πρόσβασης
Α2
A A
Β1 ή Β µε κωδικό 73 Β1
Β Β
Γ1 ή Γ µε κωδικό 74 C1
Γ C
∆1 ή ∆ µε κωδικό 75 D1
D
Β+Ε ΒΕ
Γ1+Ε ή Γ+Ε µε κωδικό 76 C1E
Γ+Ε CE
∆∆1+Ε ή ∆+ Ε µε κωδικό 77 D1E
∆+Ε DE

 

Άδειες Οδήγησης Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη Νουσοπούλου