Κατηγορία Β:
Αυτοκίνητα µε  μέγιστη  επιτρεπόμενη μάζα  μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για  τη μεταφορά οκτώ (8), το  πολύ επιβατών, εκτός  από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται  µε ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη  μάζα δεν υπερβαίνει  τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη  επιτρεπόμενη  μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει  τα 4.250 kg. Η οδήγηση  του συνδυασμού,  στην  περίπτωση  που αυτός  υπερβαίνει τα 3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει  µε άδεια  οδήγησης  της κατηγορίας Β, µόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα  από επιτυχή  δοκιμασία ελέγχου των  ικανοτήτων και  της συμπεριφοράς και φέρουν τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.

Για τη χορήγηση της κατηγορίας Β  άδειας οδήγησης  απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος να:
α) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
β) Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή  ή του μαθητή  επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες  στην  Ελλάδα  συνεχώς  ή αθροιστικά, κατά  το  τελευταίο δωδεκάμηνο,  πριν από την  μέρα κατάθεσης της  αίτησης και  των  δικαιολογητικών χορήγησης.
γ) Έχει την  μόνιμη κατοικία του  στην  περιοχή  της  οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και  Επικοινωνιών  στην  οποία κατατίθεται η αίτηση.

Ισχύς.
Η άδεια  οδήγησης  για την  κατηγορία Β έχει  διοικητική ισχύ δέκα  πέντε  (15) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου  της άδειας.
Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία  (3) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την μέρα της ανανέωσης  της κατηγορίας, κατά  περίπτωση.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ Β:
20 ώρες διάρκειας 45 λεπτών στο ερωτηματολόγιο  γενικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών.
(Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως  μίας εκ των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2 ή Α και αιτείται την επέκταση της σε Β κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θεωρητική εκπαίδευση πατήστε εδώ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ Β:
25 ώρες διάρκειας 45 λεπτών.
(Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως μίας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, ή Α και αιτείται την επέκταση της σε Β κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση δέκα οκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση πατήστε εδώΚάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!