Κατηγορία Α2:

Μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και µε μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσυκλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσυκλέτας.

Για τη χορήγηση της κατηγορίας Α2 άδειας οδήγησης απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος να:

α) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των 20 ετών.

β) Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.

γ) Έχει τη μόνιμη κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

Ισχύς.
Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία Α2 έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την μέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ Α2:

10 ώρες διάρκειας 45 λεπτών στο ερωτηματολόγιο ειδικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών.

(Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως μίας εκ των κατηγοριών ΑΜ ή Α1 και αιτείται την επέκτασή της σε Α2 κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης).

20 ώρες διάρκειας 45 λεπτών στο ερωτηματολόγιο γενικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών. (Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άλλης άδειας οδηγήσεως, απαλλάσσεται των θεωρητικών μαθημάτων και εξετάσεων για το ερωτηματολόγιο γενικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεωρητική εκπαίδευση πατήστε εδω

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ Α2:

14 ώρες διάρκειας 45 λεπτών.

(Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως μίας εκ των κατηγοριών ΑΜ ή Α1 και αιτείται την επέκτασή της σε Α2 κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση πατήστε εδώ

 Κάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!