Κατηγορία C:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων  των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη  επιτρεπόμενη  μάζα των οποίων υπερβαίνει τα  3.500 kg και τα  οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται  για  τη  μεταφορά οκτώ  (8) το  πολύ επιβατών, εκτός  του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται  µε ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη  μάζα δεν υπερβαίνει  τα 750 kg.

Για τη χορήγηση της κατηγορίας C  άδειας οδήγησης  απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος να:
α) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21  ετών.
β) Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή  ή του μαθητή  επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες  στην  Ελλάδα  συνεχώς  ή αθροιστικά, κατά  το  τελευταίο δωδεκάμηνο,  πριν από την  μέρα κατάθεσης της  αίτησης και  των  δικαιολογητικών χορήγησης.
γ) Έχει την  μόνιμη κατοικία του  στην  περιοχή  της  οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και  Επικοινωνιών  στην  οποία κατατίθεται η αίτηση.
Η κατηγορία C χορηγείται µόνο σε οδηγούς,  οι οποίοι  είναι  ήδη κάτοχοι της  κατηγορίας Β.
Η παραπάνω απαιτούμενη ηλικία για την κατηγορία C μειώνεται στα 18 έτη µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής  Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγό  της κατηγορίας αυτής.

Ισχύς.
Η άδεια οδήγησης για  την  κατηγορία C έχει  διοικητική ισχύ πέντε  (5) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης ή από την μέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου  της άδειας.
Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία  (3) έτη, από την μέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την μέρα της ανανέωσης  της κατηγορίας, κατά  περίπτωση.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
15 ώρες διάρκειας 45 λεπτών στο ερωτηματολόγιο  ειδικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων.
(Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως C1 κατηγορίας και αιτείται την επέκταση της σε C κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως μιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκταση της σε C κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θεωρητική εκπαίδευση πατήστε εδώ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
15 ώρες διάρκειας 45 λεπτών.
(Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως C1 κατηγορίας και αιτείται την επέκταση της σε C κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδηγήσεως μίας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκταση της σε C κατηγορία, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση πατήστε εδώΚάνετε την εγγραφή σας online και χωρίς ταλαιπωρία θα εξυπηρετηθείτε άμεσα!